Orthodox Theology and the Temptation of Power

Section: 

Namli, E. (2014) “Orthodox Theology and the Temptation of Power”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 32(3): 12-41.

Publication