“Science”, “Religion” and Spiritualist Epistemology: Transformation of Classical Science at the End of the 19th Century

Section: 

Razdyakonov, Vladislav (2015) “‘Science’, ‘Religion’ and Spiritualist Epistemology: Transformation of Classical Science at the End of the 19th Century”, Gosudarstvo, religiia, tserkov' v Rossii i za rubezhom 33(4): 175-203.

Publication