Nadieszda Kizenko

Professor of History, State University of New York at Albany, USA. kizenko@albany.edu